67: Себяжсkiя азеры-Свольна "ЛТП на водах"

67: Себяжсkiя азеры-Свольна "ЛТП на водах"

Альбо  « Перапрауляю Сiрыйских мiгрантау праз Эгейскае мора. Нядорага.»

Альбо Revenant. 2016 (не таму Оскара далi) Водная вандроука Себеж – Свольна 17.06.16 – 20.06.16

 

Аутар Скобелеу Павал

b2ap3_thumbnail_P6199509.jpg

З «Магаданам» пазнаемiуся выпадкова. Няузброеным вокам было адразу вiдаць, што людзi незвычайныя й вяселыя. Свае вандроукi ужо «не устауляюць», таму вырашыу далучыцца да «Магадана» i паспытаць, як гэта у iньшых, тым больш маючых такi cалiдны турыстычны сайт у сецiве. Але, каб было не адзiнока сабрау сваю каманду з 6-цi удзельнiкау: Зьмiцер – аднагрупнiк па медунiверсiтэту, яго жонка Iрына, iхняя дачка Марыя 14 год. Усе Яны йшлi упершыню. Затым: мой сябра Юрась з жонкай Iрынай, што ужо маюць даволi багаты досьвед. Усяго 2 экiпажы на 3-х мясцовых байдарках.

23.30    17.06.2016 рынкавая плошча  п.Лясны. Цемна. Я са сваей камандай чакаю. Падыходзiць вялiзны камфартабельны аутобус «neoplan» з прычепам, дзе ужо  знаходзяцца восем 2-х мясцовых каркасных байдарак. Да нас выкацiлася ужо даволi вяселая стракатая кампанiя. Загрузiлi свае рэчы. Аплацiлi. Селi у аутобус. Паехалi.

b2ap3_thumbnail_20160618_003753.jpg                    

Мая каманда займае пярэднюю частку салену. Спроба заснуць. Марна. Бо ззаду стала нарастае тлум i весялосьць па меры узрастаньня прамiле у крывi.

b2ap3_thumbnail_20160618_000333.jpg

Недзе недалека ад дзяржаунай мяжы паступова усе сьцiхла, верагодна, колькасьць прамiле дасягнула пэунае рысы, што й адбiлася на якасьцi паводзiнау. У праходзе памiж крэсламi пачау выразна зауважацца  абрыс даволi высокага чалавека, лежачага на падлозе у непрытомным стане. «Хто гэта?» - здзiулена запытау Зьмiцер. «Гэта наш кiраунiк» - не бяз гонару адказау я, чым, мабыць, i супакоiу яго.

b2ap3_thumbnail_20160618_000125.jpg  

Прайшлi мяжу. Едзем па Пскоушчыне. Памятую, што Себеж недзе у 20 км ад мяжы. А вось, нарэшце, i знак «Себеж 7 км» улева. Але кiроуца не зьвярнуу на яго анiякае увагi й працягвау упэунена рухацца наперад. Нiякага замяшальнiцтва у салене гэта не справакавала. Праехаушы па трассе яшчэ недзе 20 км кiроуца раптам спынiу аутобус i спрытна збочыу улева у непралазны лес, што стаяу абапал дарогi, на нейкую ледзьве прыкметную лясную сьцежку. Пачалося «бужыраваньне» лесу. У салене прыкметна стау нарастаць непакой. Грыбы не былi заяулены на сайце анi у маршруце, анi у самадзейнасьцi. Кiроуца не губляу упэуненасьцi й не здавауся, нават на участках, дзе конь бы падумау цi варта йсьцi надалей. Але, як i меркавалася, недзе праз 2 км аутобус нарэшце сеу у нейкую ямiнy. Што выклiкала агульны непакой i канчатковую апрытомнасьць ад сну. Апроч чалавека у праходзе. Спакваля узнiкла цьвярозая думка яго абудзiць. Але, нарваушыся на адборны мат, спробу адклалi. Тры чалавекi што пайшлi у выведку (сярод якiх быу i я) прынеслi несуцяшальныя зьвесткi: а) няма тут нiякага возера  б) гэта сьцежка праз 3 км выходзiць на тую ж трасу, з якой мы збочылi. Але нiхто нiкога ужо ня слухау. Бо прачнууся сам Глаз, i увесь калгас выпiхвае аутобус з ямiны. Выпхнулi. Пагнулi бампер, паймалi камень, нанеслi тэхнiцы дробныя раны. Аутобус паехау й прапау. Бо  няма мейсца для развароту.

b2ap3_thumbnail_20160618_051639.jpg

Чаканьне. Праз хвiлiн 40 нарэшце едзе назад. Загрузiлiсь. Высьвятляецца, што кiроуцу былi высланы ня тыя каардiнаты GPS. Нарэшце прыбылi у Себеж.  b2ap3_thumbnail_20160618_073600.jpg

Для старту выбралi возера Арона, што меней прыкладна на 5 км плянаванага раней  воднага шляху. Трава па пояс. Што яуна не спрыяла сбору байдарак. Але гэта нiшто у параунаннi таго, што нас чакала пры выхадзе на адкрытую ваду: моцны пауднева-заходнi вецер i  хвалi залiваючыя барты.

b2ap3_thumbnail_20160618_111149.jpg

Карацей кажучы шторм. Натуральна, што ужо пры выхадзе назiралiся перакуленыя каркасныя байдаркi з плаваючымi у вадзе галовамi. Мапы, навiгатары практычна бессэнсоуны, таму, што лодка можа iсьцi толькi супраць ветру й хваляу – iнакш залiваюцца барты. Гэта iстотна падаужае шлях да выхадной рэчкi. Увогуле усе гэта нагадвала часьцяком карцiнку з euronews пра мiгрантау, шукаючых лепшай долi на тым баку Мiжземнамор’я. Тым ня меньш неяк даем рады й праходзiм азеры Арона,

b2ap3_thumbnail_20160618_134310.jpg

Белае, пад вечар уваходзiм у самае даугое возера Няшчэрыца. Увесь гэты час iдзем першыя.

b2ap3_thumbnail_P6189256.jpg

На мысе пасярод возера у трысьнягу недзе з хвiлiн 40 чакаем астатнiх, а заадно й магчымага сьцiшэньня ветру ды хваляу. Вецер сьцiхаць не зьбiраецца. Тут нас абыходзiць 3-ка таймень i прымае улева. Больш нiкога не дачакаушыся, стартуем. Выхадная рэчка з левага борта, Але вецер i хвалi прымушаюць уперцiся у «дно» возера, шукаючы мейсца для стаянкi. Мо гадзiну шукалi. Гэтым часам падышлi яшчэ 4 экiпажы, якiя думалi, што яны ужо знаходзяцца у в.Лicно. Я iх расчаравау. Яны зьнiклi з панылымi тварамi. Больш мы iх ня бачылi. Нейкiм цудам знайшлi больш-меньш прыстойнае мейсца для начоукi. Нешта з’елi. Начавалi як людзi, у цiшынi.

Назаутра каля 9.00 на вадзе. Вецер суцiшыуся. Шукаем выхадную рэчку. Сустракаем учорашнiя 4 экiпажы. Як аказалася, яны начавалi недалека ад нас у нейкiм дзiкiм балоце. Далучаецца 5-ты экiпаж з сабакам на борце у якасьцi матроса. Iдзем разам. У самым пачатку выхадной рэчкi зауважаецца дымок ад вогнiшча. Па сьпiне прабегся халадок – пэуна сам Глаз там. Уваходзiм у рэку.

b2ap3_thumbnail_P6189268.jpg

Ужо нават праскочылi лягер, аднак за спiной пачууся голас Глаза: «так-так-так!». Выратавала ад разборак толькi тое, што сам  магаданскi касьцяк, начаваушы абы-дзе быу разам з намi. Ну й, натуральна Глаз ужо быу з самай ранiцы крыху падлечаны.

b2ap3_thumbnail_P6199398.jpg

Праходзiм рэку, зьбiраемся усе разам перад апошнiм возерам Лiсно (ужо Беларускага) Рушым усей флятылiяй да выхадной рэчкi Свольна. Там усе зьбiраемся на пiрсе на перакус i перапiу. Высьвятляецца, што усе ж маюцца санiтарныя страты у выглядзе некалькiх экiпажау.

b2ap3_thumbnail_P6199274.jpgb2ap3_thumbnail_P6199358.jpg

Але добра, што без ахвярау. Хаця, калi усплыла рэальная прычына адсутнасьцi экiпажау – алкагольнае яднаньне з нiжэйшай кастай каляводнай фауны – рыбакамi, ды рэакцыяй на гэта Глаза, здавалася, што ахвяры вось-вось з’явяцца. Паабяцалi жэстачайшыя!!! санкцыi. На маю думку суперлiберальна!

b2ap3_thumbnail_P6199413.jpg

b2ap3_thumbnail_P6199416.jpgb2ap3_thumbnail_P6199421.jpgb2ap3_thumbnail_P6199428.jpgb2ap3_thumbnail_P6199450.jpg

Мо эуразьвяз знаходзiуся у 20 км? Што зробiш?! Трэба адплываць. Высьвятляецца, што адно вясло у маей лодцы патанула. Глыбiня недзе па грудзi. Глаз доуга не разважаючы дэманстрацiуна кiдаецца у ваду.  Дастае вясло. Усе пераглянулiся: «Гэтых не чапаць – iм сам Глаз вясло даставау». Iдзем па р.Свольна.

b2ap3_thumbnail_P6189257.jpgb2ap3_thumbnail_P6199458.jpgb2ap3_thumbnail_P6199472.jpg

Маляунiчая рэка. Спынялiся на перапiу, але лякальныя стыкоукi экiпажау сьведчылi аб тым, што бутэлькi й так ня часта закаркоувалiся.

b2ap3_thumbnail_P6199510.jpg

Выканалi фiрменную фiшку «усеагульны плюх». З боку нагадваючы масавы псiхоз. Каля 7-мi вечара – цудоуная стаянка. Не усталi. «Занадта пафасна для нас! Яшчэ маем час!». Хаця нiхто з прысутных дадзеным маршрутам не хадзiу.

b2ap3_thumbnail_P6199531.jpg

За што й былi пакараны. Стаянкi скончылiся, пачалiся завалы. Сьцямнела. Стала вусьцiшна й халодна. Прыбiлiся у нейкi гушчар апоуначы.

b2ap3_thumbnail_P6199538.jpg

Лепшыя кадры фiльмау пра бабу-ягу здымалi ня там. Навобмацак, адсунуушы мясцовых драпежных гаспадароу лесу, мядзведзеу уключна, паставiлi наметы, хто здолеу. Павалiлiся хутчэй спаць. Магаданцы «гудзелi» усю ноч асаблiва не турбуючыся пра жытло.

b2ap3_thumbnail_P6209546.jpg

Ранiца наступнага дня больш нагадвала такую ж, толькi 75 гадоу таму дзе-небудзь на р.Заходнi Буг 22 чэрвеня 1941г. пасля няроунай бойкi. Пачалiся аднауленчыя працы. Глыток па глытку, людзi паступова вярталiся да жыцця. Нарэшце вырушылi.

b2ap3_thumbnail_P6209556.jpg

Паколькi на афiцыйную культурную праграму (што было першапачаткова заяулена на сайце) не хапiла часу, яе пасьпяхова замянiлi дажджом, якi спачатку неяк нясьмела, а затым усе больш упэунена, пачау падаць на галовы, дадаючы вадзе у рацэ нейкую асабiстую макрату й сьвежасьць. Завалы пачалi сустракацца усе часьцей i складаней. Дождж вар’яцеу. Увесь гэты пералiк асалодау усе ж прымусiу зьмянiць канчатковы пункт вандроукi на блiжэйшы мост.

b2ap3_thumbnail_P6209572.jpgb2ap3_thumbnail_P6209567_20160625-152948_1.jpg

А там усе банальна: сбор, бутэлька, пасадка, бутэлька, прыбыцце глыбака у начы, бутэлька… Пазабiралi не свае рэчы. Яны яшчэ у працэсе пошуку.

b2ap3_thumbnail_P6199468.jpg

Хоць Свольна й не скарылася. Мяркую мы усе ж далi ей рады. А можа й яна нам.

P.S. Забылiся даць маiм траiм салагам вяслом па дупе. Традыцыя усе ж такi…

Выпадкова закiнуты у «Магадан»      Скобелеу Павал

b2ap3_thumbnail_P6199497.jpg

Да что ж вы за люди то такие???
Хайруллин Андрей Рифатович
  1. Комментарии (6)

  2. Добавить свои

Комментарии (6)

This comment was minimized by the moderator on the site

Пажаданне да выпадкова закiнутага у "Магадан" Скобелева Павала: "Няхай гэты выпадак з "Магаданам" будзе для Вас апошнiм. Гэта не Ваша месца."
А точнее - кто вы такой и по какому праву Вы выставляете руководителя похода, а точнее Глаза, в таком...

Пажаданне да выпадкова закiнутага у "Магадан" Скобелева Павала: "Няхай гэты выпадак з "Магаданам" будзе для Вас апошнiм. Гэта не Ваша месца."
А точнее - кто вы такой и по какому праву Вы выставляете руководителя похода, а точнее Глаза, в таком виде? За столько лет мы знаем Глаза как ответственного руководителя и организатора. Я, конечно, пьянки не признаю, но у каждого свои методы расслабиться или снять стресс после трудового месяца. Походы выходного дня в "Магадане" практикуют раз в месяц. Где и кого Глаз не досмотрел, или подвел, или оставил группу на произвол судьбы? Почитайте внимательно отчеты. Не Вам судить. Даже про то, что Глаз нырял чтобы достать ваше утонувшее весло вы написали не лестно: "..дэманстрацiуна кiдаецца у ваду". Для меня Ваш отчет ни о чём. А Алексею пожелание - не тратьте свои силы, время, средства на развлечение и досуг людского балласта.

Подробнее
Guest
This comment was minimized by the moderator on the site

Да, нет, это свой человек. Манеру повествования, когда троллят, я сам же и создал. Кто бы там как меня не "выставлял", мне решительно .... Абы писали. С Павалам можно ходить, проверил лично. Лучше этих, которые вопят с выпученными глазами убрать.

Guest
This comment was minimized by the moderator on the site

Паважаная Ева. У Вашым каментары на маю справаздачу бачу перш за ўсе ня столькі спробу прысекчы замах на сьвятое й сьвятога, але зручную нагоду лішні раз даказаць сваю суцэльную адданасьць і прыхільнасьць "МАГАДАНУ" і асабіста ЯМУ. А то яшчэ...

Паважаная Ева. У Вашым каментары на маю справаздачу бачу перш за ўсе ня столькі спробу прысекчы замах на сьвятое й сьвятога, але зручную нагоду лішні раз даказаць сваю суцэльную адданасьць і прыхільнасьць "МАГАДАНУ" і асабіста ЯМУ. А то яшчэ падумаюць, што сваім маучаньнем Вы мяне падтрымліваеце. Маю досьвед каля 30 водных вандровак, каля паловы каторых арганізоуваў самастойна. Паверце, есьць рэчы, ігнараваньне якіх прывядзе да такіх наступстваў, што ўжо не выратуе ні вопыт, ні аўтарытэт ні, тым больш, асабістая адданасьць. А, паколькі я не прэтэндаваў й не прэтэндую на ганаровае званьне "магаданца", то й напісаў тое, што бачыў. Менавіта Глаз і настойваў на гэтым. Так бы мовіць "как художник - художнику". Бо ен недзе унутры чуе, што ад Вас і такіх як Вы, аб'ектыўнага погляда чакаць не выпадае. Што характэрызуе яго са станоучага боку. Бо яму неабыякавы лес арганізацыі. Хачу зазначыць, што гзтаксама маю складаныя адносіны з алкаголем. І калі б не адказваў за тры ўпершыню вандруючых і два мною запрошаных, то, верагодней за ўсе, ў аўтобусным праходзе заўважылі б прынамсі 2-х чалавек. А на наступную вандроўку было б заяўлена не 2л\чалавек, а значна болей, бо "з намі йдзе гэты - беларускамоўны". А так ўвесь час мне прыходзілася тлумачыць чаму ўсе адбываецца ня так, як заяўлена. Ведаеце, калі цябе запрашаюць на AC/DC, а насамрэч прапануюць выступ Ірыны Алеграўны (ціт. з N.R.M.), то, згадзіцеся, гэта выглядае прынаьсі не гасьцінна. І што вы думаеце - ім, маім саудзельнікам у цэлым спадабалася, роўна, як і мне, за незвычайнасьць і авантурызм. А ўвогуле, жадаць камусьці дабра - ня значыць лізаць пэуныя мейсцы, а, часам, больш дзейсна біць па йх.

Подробнее
Guest
This comment was minimized by the moderator on the site

Павел, прочёл твой отчёт. Лояльненько так.
Мне рассказывали про этот поход, немного красочней, что-ли. Сам я не люблю ходить в походы с незнакомыми людьми. Возможно, если бы ты пригласил, я бы пошёл, хотя до этого я от тебя слышал о "Магадане"....

Павел, прочёл твой отчёт. Лояльненько так.
Мне рассказывали про этот поход, немного красочней, что-ли. Сам я не люблю ходить в походы с незнакомыми людьми. Возможно, если бы ты пригласил, я бы пошёл, хотя до этого я от тебя слышал о "Магадане". Рад, что этого не случилось.
Человек, который организует, такой далёкий поход с большим количеством людей, должен, обязан нести за них ответственность. Ощущение, что человек просто хочет и может, под предлогом похода вырваться от семьи и детей, чтобы оторваться "по полной". Я только за, если кому-то надо, как в сказке: "Жена перед замужеством предупредила мужа, что раз в год будет на сутки уходить в горы. Спустя несколько лет, он решил узнать, куда же она ходит. Она ходила в горы пошипеть".
Если мужик хочет уйти на реку, чтобы попить, да пожалуйста, пусть это будет, только на здоровье. Он отдохнёт, от него отдохнут, у каждого человека своё понятие отдыха (естественно печень не в счёт). Проветрится, обопьётся всласть, придёт домой с огромным чувством вины, будет вести себя, (как говорила одна моя не состоявшаяся знакомая "муж у меня послушный") послушным. Всё у него в жизни будет хорошо.
Извините, при чём здесь люди?! Вам надо отвлечься от бытовухи? и Вы считаете, что можете расслабиться настолько, чтобы напрочь забыть о людях, которые Вам доверились? Вспомните о погибших детях в Карелии, как раз в то время, когда вы были на озере

Подробнее
Guest
Вложения (1 / 3)
This comment was minimized by the moderator on the site

Здравствуйте, Василий!
"Человек, который организует, такой далёкий поход с большим количеством людей, должен, обязан нести за них ответственность. Ощущение, что человек просто хочет и может, под предлогом похода вырваться от семьи и детей, чтобы...

Здравствуйте, Василий!
"Человек, который организует, такой далёкий поход с большим количеством людей, должен, обязан нести за них ответственность. Ощущение, что человек просто хочет и может, под предлогом похода вырваться от семьи и детей, чтобы оторваться "по полной"...

Ну, разумеется, этот человек я. Вот, дальше почитайте...
Это висело на сайте два месяца:

"Ознакомьтесь внимательно с анонсом. Не торопитесь записываться на Свольну...
Предлагаемая река славится как своей красотой, так и сюрпризами в виде завалов и относительной оторванностью от цивилизации. Соскочить со Свольны будет тяжело. А предлагаемый маршрут в 132 километра для многих может оказаться пределом физических возможностей. Вижу смысл проходить все-таки Свольну целиком (что еще уместно в рамках трех ходовых дней) и, не разделяя её на куски – отсюда и 132 километра. Оказывать избыточную опеку рахитам, алкоголикам и залетчикам у руководства сплавом не будет возможности… Будучи Начальником Отдела Кадров Организации напоминаю, что дефицит кадров Магадан на сегодняшний день не испытывает и не соответствующие критериям могут оказаться "за бортом".
Не уверенные не торопитесь записываться на Свольну:..

А вот это было разослано участникам по почте:

Поход по количеству участников проходит как массированный. Изначально Свольна, заявлялась как настоящий туристический сплав, нежели отдых кемперов. Учитывая массированность состава и всевозрастающий дебет желающих, требования ниже изложены императивно. Правила согласованы с директором Магадана Смирновым А.С.
Состав:
Методика хождения по реке массированным составом отработана, и успешность прохождения многократно проверена. Тактика см. ниже.
• Состав делится на подгруппы. В каждой свой руководитель. В каждой подгруппе свой ремнабор. Средства навигации. Трек и точки стоянок прилагаются в разных форматах. Маршрут проходит по территории Себежского Национального Парка. За многие оборудованные и обустроенные стоянки нужно платить. Этих мест избегать: дополнительные расходы не заложены в смету похода. Рекомендовано на реке держаться своей подгруппой. Идти в любом удобном для подгруппы темпе. Места лагерей строго фиксированы. При проскоке мест ниже по течению сверх инициативным авангардом (напр. река Гайна), последний переводится на само обеспечение. Поиск потерявшихся (запивших, познакомившихся с рыбаками, устроивших внеплановую сиесту и др.) проводиться не будет. Потерявшиеся переводятся на самообеспечение и домой (если не смогут догнать) добираются самостоятельно.
Учитывая обилие новых и не знакомых участников за оных в случае не адекватного поведения несет ответственность составивший им протекцию. Попадает в Уголок Шалуна (или увольняется) вместе с залетчиками.
За знакомство (которое можно избежать) с рыбаками или местными жителями (факта достаточно) — Уголок Шалуна, за совместное распитие — увольнение из Магадана.
Обилие пластмассовых байдарок обусловлено особенностью маршрута, что значительная часть проходит по озерной акватории, а против ветра (ветер будет встречный) плохо идет Хатанга, далее река лесная и на ней уязвимы Таймени, которые при повреждении нужно зашивать и клеить. За потерю или повреждение байдарки материальную ответственность несет её экипаж".

Дальше ваша цитата про знакомую:
"Проветрится, обопьётся всласть, придёт домой с огромным чувством вины, будет вести себя, (как говорила одна моя не состоявшаяся знакомая "муж у меня послушный") послушным. Всё у него в жизни будет хорошо".
Так, это я не принимаю.

Перекулившиеся из воды выловлены, потерявшиеся найдены, все накормлены, согреты, доставлены вперед и назад. Разумеется, не так все хорошо как на бумаге, и рыльце у меня тоже в пушку. 18 собрание и все касательные к нарушениям будут определены в Уголок Шалуна. От семьи же я не вырывался, а с собой брал жену и еще и её сестру (да еще и к себе в экипаж). Пригласил только пяток наверное людей. А 29 остальных и собаку я на аркане не тянул. А и еще я на карман наварил со всех 300 000 бел рубл. (старых еще). На Птичь состав я кстати сократил вдвое. Да, и Карельские дети тут не причем. Магадан больше ориентирован на самодостаточных участников, какой из меня ... опекун, хотя сколько это приходится делать. Не ходите с Магаданом! Коммерсы, малые дети, кемперы, лица с заболеваниями, разумеется, от этого будут страдать...
Кстати, Павал говорит, что доволен. Его подопечные говорят, что, дескать, тоже довольны... Многие (да почти все) мне звонили и тоже благодарили, мол, довольны. Выходит, только Вы не довольны.
Нравится Комментарий Цитировать Поделиться

Влад ВДВ
Ну, слава Богу! Павал и команда довольны! А то я волновался)
20 часов назад Нравится 0

Василий Пацевич
Да пожалуйста, раз все довольны, но с чего бы мне это знать? О Вашем наваре в ЭН-НУЮ сумму мне дело нет, я и не упоминал о деньгах. У каждого своё вид Еще...
3 часов назад Нравится 0

Подробнее
Guest
This comment was minimized by the moderator on the site

Что Павал, а особенно Василий, развели сопли какие-то из ничего! Памперсы вам одевать надо, а не в походы с Глазом ходить! Какие-то претензии ни о чем! Поход выполнен, но не в полном объеме, на что есть частично объективные причины! Если бы никто...

Что Павал, а особенно Василий, развели сопли какие-то из ничего! Памперсы вам одевать надо, а не в походы с Глазом ходить! Какие-то претензии ни о чем! Поход выполнен, но не в полном объеме, на что есть частично объективные причины! Если бы никто в первый день не сошел с маршрута, а это, в частности, "беларускомовная команда", и если бы поднажали - прошли бы около 110 км. Потерь нет, травм и повреждения имущества также (если не считать прокол 1 хатанги). Настроение у всех отличное, планы на будущее еще лучше!
В Магадане модно делать разбор полетов относительно: матов, схода с маршрута, контактов с аборигенами! Ваши же абстрактные замечания никому здесь неинтересны! Глаз вам подробно откомментировал насчет особенностей похода. Ну и делайте выводы относительно вашей роли в Магадане! Тут вам либо самим ходить в поход семьями, либо коммерческие походы, где вам будут всю дорогу должны.
Полагаю, имя "Василий" теперь станет в Магадане именем нарицательным в отношении граждан с претензией на ответственность!

Подробнее
Guest
Здесь не опубликовано еще ни одного комментария

Оставьте свой комментарий

  1. Опубликовать комментарий как Гость. Зарегистрируйтесь или Войдите в свой аккаунт.
Вложения (0 / 3)
Поделитесь своим местоположением